การใช้ 着

zhe เป็นคำเสริมอาการ (动态助词) มีความหมายว่า อยู่, ไว้  ซึ่งแสดงถึงสภาพคงที่หรือเหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่  ใช้วางไว้หลังคำกริยา 

รูปประโยคบอกเล่า  เช่น 

教室的门开着。ประตูห้องเรียนเปิดอยู่ 

她穿着新衣服。หล่อนใส่เสื้อผ้าใหม่อยู่

รูปประโยคปฏิเสธ  จะใช้ ()..........โดยสามารถละ ได้ เช่น 

窗户没()开着。หน้าต่างไม่ได้เปิดอยู่

地图没()在墙上挂着。แผนที่ไม่ได้แขวนอยู่ที่ผนัง

รูปประโยคคำถาม  จะใช้  没有 ต่อท้ายประโยค  เช่น

门开着没有? ประตูเปิดไว้หรือเปล่า

墙上挂着画没有? รูปภาพแขวนไว้บนผนังหรือเปล่า

ในรูปประโยค ที่มีคำเสริมอาการ ต่อท้ายประโยค  แสดงถึงสภาวะที่ต่อเนื่องและกำลังดำเนินอยู่  เช่น

我在学校等着你呢。ฉันรอคุณอยู่ที่โรงเรียนนะ

ประโยคที่มีคำกริยาอีกคำอยู่หลังคำเสริมอาการ โดยกริยาตัวแรกเป็นการแสดงถึงวิธีการหรือสภาวะการกระทำของกริยาตัวที่สอง  เช่น

我躺着看书。ฉันนอนอ่านหนังสือ

他站着回答问题。เขายืนตอบคำถาม

นอกจากนี้  ยังสามารถอ่านว่า zháo ซึ่งเป็นการแสดงถึงผลการกระทำ  เช่น  睡着 นอนหลับ

Comments