การใช้ 越来越...

越来越..... yuèláiyuè มีความหมายว่า  ยิ่งนานเข้าก็ยิ่ง..........  เช่น

tiānqì yuèláiyuè nuǎnhuo.

天气越来越暖和。อากาศยิ่งนานเข้าก็ยิ่งอบอุ่น

tā shuō hànyǔ yuèláiyuè liúlì.

他说汉语越来越流利。เขาพูดภาษาจีนยิ่งนานเข้าก็ยิ่งคล่องแคล่ว

ส่วนการใช้  ...  yuè...yuè มีความหมายว่า  ยิ่ง...ยิ่ง,  ยิ่ง...ก็ยิ่ง  เช่น

nǐ yuè jiěshì wǒ yuè hútu.

你越解释我越糊涂。คุณยิ่งอธิบายฉันก็ยิ่งสับสน

nǐ yuè xué yuè hǎo.

你越学越好。คุณยิ่งเรียนยิ่งดี

tā yuè liànxí yuè jìnbù.

他越练习越进步。เขายิ่งฝึกฝนยิ่งก้าวหน้า


Comments