การผันเสียง (一)

คำที่ดูง่ายๆ  อย่าง (一 นี้เวลาออกเสียงนั้นต้องผันไปตามเสียงพยางค์ที่ตามหลัง คือ

1. เมื่ออยู่ตามลำพังให้ออกเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 1  คือ yī

2. เมื่อเสียงพยางค์ที่ตามหลังเป็นเสียงวรรณยุกต์เสียงที่ 4 ให้ออกเป็นเสียงที่ 2  คือ yí เช่น 一个 yígè

3. เมื่อเสียงพยางค์ที่ตามหลังเป็นเสียงที่ 1,2 หรือ 3  ให้ออกเป็นเสียงที่ 4  คือ yì เช่น 

(一张)yìzhāng(一杯)yìbēi

(一瓶)yìpíng (一年)yìnián

(一把)yìbǎ   (一本)yìběn

Comments