แนะนำหนังสือ / ข่าวประชาสัมพันธ์

    Visitors

    สัญญาณมือ เลข 1-10

    ในชีวิตประจำวัน บ่อยครั้งที่เราใช้สัญญาณมือในการสื่อสารกับผู้อื่น สำหรับในประเทศจีน คนทั่วไปจะใช้สัญญาณมือที่สังคมได้กำหนดขึ้นใช้ร่วมกันมาแสดงจำนวนตัวเลข
    Comments