คำตรงข้ามภาษาจีน (2พยางค์)

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

一般

特别

yìbān

tèbié

ธรรมดา, ทั่วไป

พิเศษ

陌生

熟悉

mòshēng

shúxī

แปลกหน้า

คุ้นเคย

拒绝

同意

jùjué

tóngyì

ปฏิเสธ

เห็นด้วย

复杂

简单

fùzá

jiǎndān

ซับซ้อน

ง่าย, เรียบง่าย

喜欢

讨厌

xǐhuan

tǎoyàn

ชอบ

รำคาญ, เบื่อหน่าย

犹豫

坚定

yóuyù

jiāndìng

ลังเล

เด็ดเดี่ยวแน่วแน่

痛快

难受

tòngkuài

nánshòu

สบายใจ

ไม่สบายใจ

怀疑

相信

huáiyí

xiāngxìn

สงสัย, ระแวง

เชื่อถือ

开始

结束

kāishǐ

jiéshù

เริ่มต้น

สิ้นสุด

紧张

轻松

jǐnzhāng

qīngsōng

ตื่นเต้น

ผ่อนคลาย

安全

危险

ānquán

wēixiǎn

ปลอดภัย

อันตราย

可爱

可恶

kě’ài

kěwù

น่ารัก

น่าเกลียด

仔细

粗心

zǐxì

cūxīn

ละเอียดรอบคอบ, ระมัดระวัง

สะเพร่า, ประมาทเลินเล่อ

胜利

失败

shènglì

shībài

ชัยชนะ

พ่ายแพ้

潮湿

干燥

cháoshī

gānzào

เปียกชื้น

แห้งแล้ง

聪明

愚笨

cōngmíng

yúbèn

ฉลาด

โง่เขลา

穷苦

富裕

qióngkǔ

fùyù

ยากจน

ร่ำรวย

精致

粗糙

jīngzhì

cūcāo

ละเอียดอ่อน, ประณีต

หยาบ, ไม่ละเอียด

健康

虚弱

jiànkāng

xūruò

แข็งแรง

อ่อนแอ, ไม่แข็งแรง

表扬

批评

biǎoyáng

pīpíng

สรรเสริญ, ชมเชย

วิจารณ์

勇敢

懦弱

yǒnggǎn

nuòruò

กล้าหาญ

ขี้ขลาด, อ่อนแอ

坚强

软弱

jiānqiáng

ruǎnruò

เข้มแข็ง

อ่อนแอ

衰弱

强健

shuāiruò

qiángjiàn

อ่อนแอ

แข็งแรง

饱满

干瘪

bǎomǎn

gānbiě

อิ่มเอิบ

แห้งเหี่ยว

光滑

粗糙

guānghuá

cūcāo

เกลี้ยงเกลา

ไม่เกลี้ยงเกลา, หยาบ

慎重

随便

shènzhòng

suíbiàn

ระมัดระวัง, รอบคอบ

อย่างไรก็ได้, เรื่อยเปื่อย

活泼

呆板

huópō

áibǎn

คล่องแคล่ว, ปราดเปรียว

ไม่ปราดเปรียว, ทื่อๆ

勤劳

懒惰

qínláo

lǎnduò

ขยัน, มุมานะบากบั่น

ขี้เกียจ

承认

否认

chéngrèn

fǒurèn

ยอมรับ

ปฏิเสธ

高兴

痛苦

gāoxìng

tòngkǔ

ยินดี, ดีใจ

ทุกข์ทรมาน, เจ็บปวด

特殊

普通

tèshū

pǔtōng

พิเศษ

ธรรมดา, ทั่วไป

洁白

乌黑

jiébái

wūhēi 

ขาวสะอาด

ดำมืด

容易

困难

róngyì

kùnnan

ง่ายดาย

ยากลำบาก

仔细

马虎

zǐxì

mǎhu

ระเอียดรอบคอบ

ประมาทเลินเล่อ

骄傲

谦虚

jiāoào

qiānxū

หยิ่งผยอง

ถ่อมตัว

Comments