การสอบ HSK ระบบใหม่

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ  คือ

1.      การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 6 ระดับ คือ ระดับ 1- ระดับ 6

2.      การสอบพูด แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง

การสอบข้อเขียน

การสอบพูด

HSK - Level 1

HSK (Elementary)

HSK - Level 2

HSK - Level 3

HSK (Intermediate)

HSK - Level 4

HSK - Level 5

HSK (Advanced)

HSK - Level 6

 

การสอบข้อเขียน (ระดับ 1- ระดับ 6)

ระดับ 1 เหมาะสำหรับผู้เข้าใจคำศัพท์และประโยคง่ายๆ รู้คำศัพท์ประมาณ 150 คำ

ระดับ 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ประโยคภาษาจีนง่ายๆ สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้บ้าง รู้คำศัพท์ประมาณ 300 คำ

ระดับ 3 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจำวัน การเรียน การทำงานได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 600 คำ

ระดับ 4 เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนในระดับที่สามารถสื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 1,200 คำ

ระดับ 5 เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถใช้ภาษาจีนในการอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ ดูรายการโทรทัศน์ของประเทศจีนเข้าใจ สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนได้ รู้คำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

ระดับ 6 เหมาะสาหรับผู้ที่อ่านและฟังข่าวสารภาษาจีนในระดับที่ยากเข้าใจ สามารถใช้ภาษาจีนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกต่างๆ ของตนได้ทั้งการพูดและการเขียน รู้คำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ

การสอบพูด (ระดับต้น, ระดับกลาง และระดับสูง)

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ระบบใหม่ จะไม่มีการสอบพูดรวมอยู่ในการสอบข้อเขียนเหมือนกับการสอบระดับสูงในระบบเดิม และจะใช้วิธีการบันทึกเสียงในการสอบ

ระดับต้น เหมาะสาหรับผู้ที่สอบข้อเขียน ระดับ 1 และระดับ 2

ระดับกลาง เหมาะสาหรับผู้ที่สอบข้อเขียน ระดับ 3 และระดับ 4

ระดับสูง เหมาะสาหรับผู้ที่สอบข้อเขียน ระดับ 5 และระดับ 6

ความต่างระหว่างการสอบ HSK  ระบบเก่า  กับ  HSK ระบบใหม่

HSK  ระบบเก่า 

HSK ระบบใหม่

การทดสอบความรู้ภาษาจีนเบื้องต้น  (ระดับ 1-3)

HSK - Level 1

HSK - Level 2

HSK - Level 3

การทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐาน  (ระดับ 4-6)

HSK - Level 4

การทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับต้น-กลาง  (ระดับ 7-8)

HSK - Level 5

การทดสอบความรู้ภาษาจีนระดับสูง  (ระดับ 9-11)

HSK - Level 6

 

ข้อสอบ  HSK  ในแต่ละระดับ

ระดับ

จำนวนข้อสอบ

ฟัง

อ่าน

เวลาในการสอบ

1

40 ข้อ

20 ข้อ

20 ข้อ

40 นาที

2

60 ข้อ

35 ข้อ

25 ข้อ

55 นาที

 

ระดับ

จำนวนข้อสอบ

ฟัง

อ่าน

เขียน

เวลาในการสอบ

3

80 ข้อ

40 ข้อ

30 ข้อ

10 ข้อ

90 นาที

4

100 ข้อ

45 ข้อ

40 ข้อ

15 ข้อ

105 นาที

5

100 ข้อ

45 ข้อ

45 ข้อ

10 ข้อ

125 นาที

6

101 ข้อ

50 ข้อ

50 ข้อ

1 ข้อ

140 นาที

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ระบบใหม่ จะให้ประกาศนียบัตรตามระดับที่เราเลือกสมัครสอบ คะเเนนจะมีเเค่ สอบผ่าน合格  กับ  “ดีเยี่ยม优秀
ระดับ 1-2 
คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 120 จากคะแนนเต็ม 200 ถือว่าสอบผ่าน

ระดับ 3-6  คะแนนเต็มหัวข้อละ 100 คะแนน คะแนนรวม 180 จากคะแนนเต็ม 300 ถือว่าสอบผ่าน

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ HSK แต่ละระดับในไทย

ระดับ 1     500 บาท

ระดับ 2     600 บาท

ระดับ 3      700 บาท

ระดับ 4      800 บาท

ระดับ 5      1,000 บาท

ระดับ 6      1,200 บาท


ที่มา  :  สถาบันขงจื้อมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

Comments