ฐานะของชายและหญิงในสังคมจีน

ฐานะของชายและหญิงในสังคมจีน

ย้อนกลับไปในสมัยบรรพกาลสังคมจีนเป็นสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่   ในยุคนั้นเพศหญิงจึงได้รับการเคารพยกย่องอย่างมาก   ผู้ชายในยุคบรรพกาลมีหน้าที่หลักคือจับปลาและล่าสัตว์ ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่หลักคือเก็บผลหมากรากไม้   เนื่องจากผลผลิตที่ผู้ชายผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการดำรงชีวิต ผู้หญิงซึ่งเก็บเกี่ยวผลไม้ได้ในปริมาณที่มากและแน่นอนกว่าจึงมีข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจและทำให้มีอำนาจมากกว่าผู้ชาย

นอกจากนี้การให้กำเนิดและเลี้ยงดูบุตรซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของผู้หญิง ตลอดจนการมีทายาทล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงเผ่าพันธุ์ ปัจจัยเหล่านี้เองทำให้ผู้หญิงในสมัยนั้นมีฐานะทางสังคมสูง

เมื่อหมดยุคของสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ ฐานะทางสังคมของผู้หญิงจีนก็ตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างชายหญิงกลายเป็นความสัมพันธ์แบบผู้มีอำนาจและผู้อยู่ใต้อำนาจ กล่าวคือผู้ชายมีฐานะสูง ส่วนผู้หญิงมีฐานะต่ำต้อยอยู่ในระดับล่างของครอบครัวและสังคม

การยกย่องเพศชายและกดขี่เพศหญิงในสังคมจีนดำเนินมานานหลายพันปี ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อจีนรับเอาแนวคิดและวิทยาการตะวันตกเข้ามา แนวคิดความเสมอภาคระหว่างชายหญิงก็ค่อยๆ แพร่หลายสู่สังคมจีนเช่นกันส่งผลให้สถานภาพของผู้หญิงจีนยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อมีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นรัฐบาลจีนได้ดำเนินนโยบายคุ้มครองสิทธิสตรี และความเท่าเทียมกันระหว่างชาย หญิง และได้ยกเลิกระบบธรรมเนียมปฏิบัติของเพศหญิงในสมัยศักดินา ทำให้ผู้หญิงจีนมีสิทธิเท่าเทียมกับชายในทางการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา สังคม การดำรงชีวิต ฯลฯ

ในทางกฎหมาย หญิงและชายชาวจีนมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกประการ และหลังจากที่จีนทำการเปิดประเทศก็มีแนวโน้มว่าผู้หญิงจีนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ

แหล่งที่มา  :  http://thai.cri.cn/learnchinese/lesson21/6.html

Comments