การใช้ 了

ตัวที่เขียนง่ายๆ  แต่สร้างความสับสนอยู่ไม่น้อย  ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้

ใช้วางท้ายประโยค  เพื่อเป็นการเสริมน้ำเสียง  เช่น

我不去了。wǒ bú qù le.  ฉันไม่ไปแล้ว

ใช้วางหลังคำกริยา  หมายถึง  ได้ทำกริยานั้นๆ  เสร็จสิ้นแล้ว  เช่น

我买了词典。wǒ mǎi le cídiǎn. ฉันซื้อพจนานุกรมแล้ว

ใช้แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน  เช่น

zuò wán le zuòyè zài kàn diànshijù.

做完了作业再看电视剧。ทำการบ้านเสร็จแล้วค่อยดูละคร

ในกรณีที่อ่านว่า liǎo มีความหมายไปในทางเป็นไปได้ หรือ สามารถทำได้  มักใช้ร่วมกับ ในประโยคบอกเล่า  และในประโยคปฏิเสธ  เช่น

zhè me duō cài nǐ chī de liǎo ma?

这么多菜你吃得了吗?

กับข้าวเยอะอย่างนี้คุณกินไหวไหม?

wǒ chī bù liǎo.

我吃不了。

ฉันกินไม่ไหวหรอก


Comments