การสอบ HSKการสอบ HSK หรือ  ในภาษาจีนคือ   汉语水平考试 เป็นการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้าน ภาษาจีน  โดยปกติที่นิยมสอบกันแบ่งเป็น
 

ระดับพื้นฐาน

การจัดสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดการสอบ

ข้อสอบ 140 ข้อ  135 นาที

 -การฟัง     50 ข้อ  35  นาที

-ไวยากรณ์  40 ข้อ  40 นาที

-การอ่าน    50 ข้อ  60 นาที

การประเมินผล

100-154  คะแนน  ระดับ 1 Grade C

155-209  คะแนน  ระดับ 2 Grade B

210-300  คะแนน  ระดับ 3 Grade A

ระดับต้น-กลาง

การจัดสอบ

จัดสอบปีละ 3 ครั้ง

รายละเอียดการสอบ

ข้อสอบ 170 ข้อ  145 นาที

 -การฟัง     50 ข้อ  35  นาที

-ไวยากรณ์  30 ข้อ  20 นาที

-การอ่าน    50 ข้อ  60 นาที

-ภาครวม  40 ข้อ  30 นาที  แบ่งเป็น     

ปรนัย 24 ข้อ  อัตนัย 16 ข้อ

 

การประเมินผล

152-188  คะแนน  ระดับ 3 Grade C

189-255  คะแนน  ระดับ 4 Grade B

226-262  คะแนน  ระดับ 5 Grade A

263-299  คะแนน  ระดับ 6 Grade C

300-336  คะแนน  ระดับ 7 Grade B

337-400  คะแนน  ระดับ 8 Grade A

ระดับสูง

การจัดสอบ

จัดสอบปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดการสอบ

เวลาสอบทั้งหมด  155 นาที

 -การฟัง    40 ข้อ  25  นาที

-ไวยากรณ์  40 ข้อ  40 นาที

-ภาครวม    40 ข้อ  40 นาที  แบ่งเป็น     

ปรนัย 24 ข้อ  อัตนัย 16 ข้อ

-การเขียน 30 นาที 400-600 ตัวอักษร

-การพูด 20  นาที  แบ่งเป็น เตรียมตัว 10 นาที  และพูดอัดเสียงใส่เทปอีก 10 นาที

การประเมินผล

280-339  คะแนน  ระดับ 9 Grade C

280-339  คะแนน  ระดับ 10 Grade B

280-339  คะแนน  ระดับ 11 Grade A

Comments