การเงิน-การบัญชี

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

现金流量/

现金流动

xiànjīnliúliàng/

xiànjīnliúdòng

กระแสเงินสด

基金

jījīn

กองทุน

会计

kuàijì

การบัญชี

会计成本

kuàijìchéngběn

การบัญชีต้นทุน

利润

lìrùn

กำไร

留存盈余

liúcúnyíngyú

กำไรสะสม

净利润/

净利

jìnglìrùn/

jìnglì

กำไรสุทธิ

税前利润

shuìqiánlìrùn

กำไรก่อนหักภาษี

亏本/

亏损

kuīběn/

kuīsǔn

ขาดทุน

租金

zūjīn

ค่าเช่า

工资

gōngzī

ค่าแรงงาน

费用

fèiyòng

ค่าใช้จ่าย

销售费用

xiāoshòufèiyòng

ค่าใช้จ่ายในการขาย

管理费用

guǎnlǐfèiyòng

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

固定费用

gùdìngfèiyòng

ค่าใช้จ่ายคงที่

财务费用

cǎiwùfèiyòng

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

运输费用/

运费

yùnshūfèiyòng /

yùnfèi

ค่าขนส่ง

信用

xìnyòng

เครดิต, สินเชื่อ

财政预算

cáizhèngyùsuàn

งบการเงิน

预算

yùsuàn

งบประมาณ

流动资金预算

liúdòngzījīnyùsuàn

งบประมาณกระแสเงินสด

成本

chéngběn

ต้นทุน

生产成本

shēngchǎnchéngběn

ต้นทุนการผลิต

销售成本

xiāoshòuchéngběn

ต้นทุนขาย

固定成本

gùdìngchéngběn

ต้นทุนคงที่

机会成本

jīhuìchéngběn

ต้นทุนค่าเสียโอกาส

单位成本

dānwèichéngběn

ต้นทุนต่อหน่วย

损益账

sǔnyìzhàng

บัญชีกำไรขาดทุน

所得税

suǒdéshuì

ภาษีเงินได้

附加税

fùjiāshuì

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

结余/

余额

jiéyú/

yúé

ยอดคงเหลือ

银行存款余额

yínhángcúnkuǎnyúé

ยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร

营业收入

yíngyèshōurù

รายรับ / รายได้ในการดำเนินการ

营业成本

yíngyèchéngběn

ต้นทุน / ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

债务者/

债务人

zhàiwùzhě/

zhàiwùrén

ลูกหนี้

债权者/

债权人

zhàiquánzhě/

zhàiquánrén

เจ้าหนี้

Comments