ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 6 มกราคม

ประโยคที่ 51-60

ประโยค

คำแปล

xiǎng yào liǎojiě tā, jiù biǎoshì nǐ yǐjīng’ài shàng tā le.

想要了解他,就表示你已经爱上他了。

อยากรู้เรื่องเขา  ก็แสดงว่าคุณหลงรักเขาเข้าแล้ว

wǒ gēn nǐmen de yìjiàn dōu bù yíyàng.

我跟你们的意见都不一样。

ความคิดเห็นของฉันไม่เหมือนกับคุณเลย

shēnghuó zhèngzài biàn de yuèláiyuè fùzá hé jiānnán.

生活正在变得越来越复杂和艰难。

การดำเนินชีวิตนับวันยิ่งเปลี่ยนแปลงอย่างซับซ้อนและยากลำบาก

zhè yàng zuò zhēn diūliǎn.

这样做真丢脸。

ทำแบบนี้ขายหน้าจริงๆ

rúguǒ nǐ xūyào, bú yào hàipà xiàng biérén qiúzhù.

如果你需要,不要害怕向别人求助。

หากคุณจำเป็น  ไม่ต้องกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น

wǒ yǐjīng xíguàn le zhè lǐ de qìhòu.

我已经习惯了这里的气候。

ฉันเคยชินกับสภาพอากาศที่นี่แล้ว

wǒ bù shúxi zhè tiáo lù, zěnme huí dào jiā ne.

我不熟悉这条路,怎么回到家呢。

ฉันไม่คุ้นกับถนนเส้นนี้  จะกลับบ้านยังไงนะ

xiànzài wǒmen mílù le.

现在我们迷路了。

ตอนนี้พวกเราหลงทางแล้ว

guò mǎlù shí, yào xiǎoxīnyìyì.

过马路时,要小心翼翼

ขณะข้ามถนน  ต้องระมัดระวัง

zhème jiǎndān de wèntí, wǒ zěnme huídá bù chū lái.

这么简单的问题,我怎么回答不出来。

ปัญหาง่ายแบบนี้  ทำไมฉันตอบไม่ได้

Comments