ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 5 มกราคม

ประโยคที่ 41-50

ประโยค

คำแปล

tāmen rang wǒ hěn gǎndòng.

他们让我很感动。

พวกเขาทำให้ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจ

xuéxí hànyǔ bùjǐnjǐn shì xuéxí yǔyán hái yào liǎojiě zhōngguó de shèhuì、wénhuà.

学习汉语不仅仅是学习语言,还要了解中国的社会、文化。

เรียนภาษาจีนไม่เพียงเรียนแค่ภาษา  ยังต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรมและสังคมของประเทศจีนด้วย

xué le hànyǔ, yǐhòu gēn zhōngguórén dǎjiāodào jiù fāngbiàn duō le.

学了汉语,以后跟中国人打交道就方便多了。

เรียนภาษาจีนแล้ว  วันหลังติดต่อ/คบค้าสมาคม กับคนจีนก็สะดวกขึ้นเยอะเลย

nà shǒu měimiào de gē rang wǒ tīng dé rù le mí.

那首美妙的歌让我听得入了迷。

เพลงที่ยอดเยี่ยมเพลงนั้นทำให้ฉันฟังแล้วหลงใหล

wúlùn zuò shénme gōngzuò dōu yào rènzhēn fùzé, bù néng mǎmǎhūhū.

无论做什么工作都要认真负责,不能马马虎虎。

ไม่ว่าทำงานอะไรล้วนต้องรับผิดชอบอย่างจริงจัง  ประมาทเลินเล่อ/สะเพร่าไม่ได้

nǐ bié shuō le, zhè gè dàolǐ lián sān suì háizi dōu dǒng.

你别说了,这个道理连三岁孩子都懂。

คุณไม่ต้องพูดแล้ว  หลักธรรม/เหตุผลข้อนี้  แม้แต่เด็ก3ขวบล้วนเข้าใจ

xiànzài qù kǒngpà láibùjí le, míngtiān zài shuō ba.

现在去恐怕来不及了,明天再说吧。

ไปตอนนี้เกรงว่าไม่ทันแล้ว  พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เถอะ

zhè bú shì tā de cuò, bù néng zéguài tā.

这不是他的错,不能责怪他。

นี่ไม่ใช่ความผิดของเขา  ตำหนิ/ว่า/โทษเขาไม่ได้หรอก

zhè jiàn shì shuō qǐ lái róngyì, dàn yào zhēn zuò qǐ lái, jiù bú name róngyì le.

这件事说起来容易,但要真做起来,就不那么容易了。

เรื่องนี้ว่าไปแล้วก็ง่าย  แต่ทำขึ้นมาจริงๆ  ก็ไม่ง่ายอย่างนั้นเลย

tá de xiǎngfǎ gēn nǐ wánquán xiāngfǎn.

他的想法跟你完全相反。

ความคิดของเขากับคุณต่างกันโดยสิ้นเชิง

Comments