ประโยคภาษาจีน ประจำวันที่ 10 มกราคม

ประโยคที่ 91-100

ประโยค

คำแปล

qíshí wǒmen de guānxi hěn hǎo,zhǐ shì duì zhè jiàn shì kàn fǎ bùtóng bàle.

其实我们的关系很好,只是对这件事看法不同罢了。

จริงๆ แล้วความสัมพันธ์ของเราดีมาก  เพียงแต่ความคิดต่อเรื่องนี้ไม่เหมือนกันก็เท่านั้น

xìn bú xìn yóu nǐ,fǎnzhèng wò bú xìn.

信不信由你,反正我不信。

เชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณ  ถึงยังไงฉันก็ไม่เชื่ออยู่ดี

búlùn nǐ zěnme shuō,fǎnzhèng wǒ bú huì gēn nǐ qù de.

不论你怎么说,反正我不会跟你去的。

ไม่ว่าคุณพูดยังไง ถึงยังไงฉันก็จะไม่ไปกับคุณอยู่ดี

wúlùn nǐ xǐhuan bù xǐhuan,dōu bìxū zài zhè jiā gōngsī gōngzuò.

无论你喜欢不喜欢,都必须在这家公司工作。

ไม่ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบ  ก็จำเป็นต้องทำงานที่บริษัทแห่งนี้

búlùn fùmǔ zěnme fǎnduì,tā dōu bù tīng.

不论父母怎么反对,他都不听。

ไม่ว่าพ่อแม่คัดค้านยังไง  เขาไม่ฟังทั้งนั้น

bùguǎn shì shéi,dōu yīnggāi zūnshǒu fǎlǜ.

不管是谁,都应该遵守法律。

ไม่ว่าใคร ก็ควรปฏิบัติตามกฏหมายทั้งนั้น

tā bú shì xiǎoqì de rén.

他不是小气的人。

เขาไม่ใช่คนที่ขี้เหนียว

jíshǐ fùmǔ fǎnduì,wǒ yě yào qù liúxué.

即使父母反对,我也要去留学。

ถึงแม้พ่อแม่คัดค้าน  ฉันก็จะไปเรียนต่อต่างประเทศ

bù nǔlì jiù bù néng jìnbù,jíshǐ nǐ hěn cōngmíng.

不努力就不能进步,即使你很聪明。

ไม่ขยันก็ไม่อาจก้าวหน้า  ถึงแม้ว่าคุณจะฉลาดก็ตาม

jíshǐ nǐ hěn cōngmíng,yě bìxū nǔlì xuéxí,cái néng xué hǎo hànyǔ.

即使你很聪明,也必须努力学习,才能学好汉语。

ถึงแม้ว่าคุณฉลาด  ก็จำเป็นต้องขยันเรียน  ถึงจะเรียนภาษาจีนได้ดี

Comments