คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 6


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

相信

xiāngxìn

เชื่อ, เชื่อมั่น

信心

xìnxīn

มั่นใจ

自信

zìxìn

มั่นใจในตัวเอง

信用

xìnyòng

สินเชื่อ, เครดิต, ความเชื่อถือ

信赖

xìnlài

เชื่อถือ, ไว้วางใจ

信服

xìnfú

เลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก

信仰

xìnyǎng

ความเลื่อมใสศรัทธา

信徒

xìntú

ศาสนิกชน

信息

xìnxī

ข่าวคราว, ข่าว

信号

xìnhào

สัญญาณ

Comments