คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 4


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

保持

bǎochí

รักษาให้คงอยู่ต่อไป

保存

bǎocún

รักษาไว้

保护

bǎohù

ดูแล, รักษา, คุ้มครอง

保证

bǎozhèng

รับรอง, รับประกัน

保重

bǎozhòng

รักษาสุขภาพให้ดี

保安

bǎo’ān

รักษาความปลอดภัย

保险

bǎoxiǎn

ประกันภัย

保密

bǎomì

รักษาความลับ

保障

bǎozhàng

คุ้มครอง

保藏

bǎocáng

เก็บรักษา

Comments