คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 2


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

外国

wàiguó

ต่างประเทศ

国外

guówài

นอกประเทศ

国内

guónèi

ในประเทศ

国际

guójì

ระหว่างประเทศ

国籍

guójí

สัญชาติ

国家

guójiā

ประเทศชาติ

国旗

guóqí

ธงชาติ

世界

shìjiè

โลก

火星

huǒxīng

ดาวอังคาร

宇宙

yǔzhòu

จักรวาล

Comments