คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 19


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

经济特区

jīngjìtèqū

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

自由贸易区

zìyóumàoyìqū

เขตการค้าเสรี

自由港

zìyóugǎng

ท่าเรือเสรี

世界贸易组织

shìjièmàoyìzǔzhī

องค์การการค้าโลก, WTO

国际货币基金组织

guójìhuòbìjījīnzǔzhī

กองทุนเงินตราระหว่างประเทศ, IMF

国际标准化组织

guójìbiāozhǔnhuàzǔzhī

องค์กรมาตรฐานสากล, ISO

东南亚国家联盟

dōngnányàguójiāliánméng

สมาคมความร่วมมือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ASEAN

亚太经合组织

yàtàijīnghézǔzhī

องค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในแถบเอเชียแปซิฟิก, APEC

跨国公司

kuàguógōngsī

บริษัทข้ามชาติ

发展中国家

fāzhǎnzhōngguójiā

ประเทศกำลังพัฒนา

Comments