คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 18


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

出产地

chūchǎndì

แหล่งผลิต

厂商

chǎngshāng

ผู้ประกอบการโรงงาน, บริษัทผู้ผลิต

出口商

chūkǒushāng

ผู้ส่งสินค้าออก

出口商品

chūkǒushāngpǐn

สินค้าส่งออก

出租

chūzū

ให้เช่า

出租人

chūzūrén

ผู้ให้เช่า

承租人

chéngzūrén

ผู้เช่า

规定

guīdìng

กำหนด, ข้อกำหนด

按期

ànqī

ตามกำหนดเวลา

到期

dàoqī

ถึงกำหนดเวลา

Comments