คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 16


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

重量证书

zhòngliàngzhèngshū

ใบรับรองน้ำหนัก

商品检查证书

shāngpǐnjiǎncházhèngshū

ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า

进口许可证

jìnkǒuxǔkězhèng

ใบอนุญาตนำเข้า

质量证书

zhìliàngzhèngshū

ใบรับรองคุณภาพ

有关单证

yǒuguāndānzhèng

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

地产证明书

dìchǎnzhèngmíngshū

ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า

进口申报单

jìnkǒushēnbàodān

ใบขนสินค้าขาเข้า

出口申报单

chūkǒushēnbàodān

ใบขนสินค้าขาออก

保证书

bǎozhèngshū

ใบรับประกัน

询价单

xúnjiàdān

ใบสอบถามราคา

Comments