คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 14


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

专利权登记

zhuānlìquándēng jì

การจดสิทธิบัตร

专利证书

zhuānlìzhèngshū

สิทธิบัตร

版权

bǎnquán

ลิขสิทธิ์

智慧财产

zhìhuìcáichǎn

ทรัพย์สินทางปัญญา

转让

zhuǎnràng

โอนกรรมสิทธิ์

注册资本

zhùcèzīběn

ทุนจดทะเบียน

商标

shāngbiāo

เครื่องหมายการค้า

注册商标

zhùcèshāngbiāo

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

授权书

shòuquánshū

หนังสือมอบอำนาจ

破产

pòchǎn

ล้มละลาย

Comments