คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 13


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

shuì

ภาษี

税率

shuìlǜ

อัตราภาษี

纳税/

付税

nàshuì/

fùshuì

ชำระภาษี, จ่ายภาษี

逃税

táoshuì

หนีภาษี

进口税

jìnkǒushuì

ภาษีนำเข้า

出口税

chūkǒushuì

ภาษีส่งออก

关税

guānshuì

ภาษีศุลกากร

附加税

fùjiāshuì

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

营业税

yíngyèshuì

ภาษีการค้า

土地税

tǔdìshuì

ภาษีที่ดิน

Comments