คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 12


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

贸易顺差

màoyìshùnchā

การค้าเกินดุล

贸易逆差

màoyìnìchā

การค้าขาดดุล

贸易谈判

màoyìtánpàn

การเจรจาทางการค้า

贸易协定

màoyìxiédìng

ข้อตกลงทางการค้า

国际贸易/

对外贸易

guójìmàoyì/

duìwàimàoyì

การค้าระหว่างประเทศ,

การค้ากับต่างชาติ

国内贸易

guónèimàoyì

การค้าภายในประเทศ

自由贸易

zìyóumàoyì

การค้าเสรี

企业政策

qǐyèzhèngcè

นโยบายทางธุรกิจ

经济危机

jīngjìwēijī

วิกฤตเศรษฐกิจ

泡沫经济

pàomòjīngjì

เศรษฐกิจฟองสบู่

Comments