คำศัพท์ภาษาจีน วันที่ 10


คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

短信

duǎnxìn

ข้อความสั้น, SMS

电子邮件

diànzǐyóujiàn

อีเมลล์

信箱

xìnxiāng

กล่องจดหมาย

因特网

yīntèwǎng

อินเตอร์เน็ต

网络

wǎngluò

เน็ตเวิร์ค, เครือข่าย

网站

wǎngzhàn

เว็บไซต์

点击

diǎnjī

คลิ๊ก

下载

xiàzǎi

ดาวน์โหลด

上载

shàngzǎi

อัพโหลด

多媒体

duōméitǐ

มัลติมีเดีย

Comments