ศัพท์ทางธุรกิจ

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

年均

niánjūn

ต่อปี

增长

zēngzhǎng

เพิ่มขึ้น

劳动力

láodònglì

แรงงานคน

资源

zīyuán

แหล่งทรัพยากร

劳动密集型

láodòngmìjíxíng

ความหนาแน่นของแรงงาน

竞争力

jìngzhēnglì

การแข่งขัน

经商

jīngshāng

ประกอบการค้า,ดำเนินธุรกิจ

首席执行官

shǒuxízhíxíngguān

ผู้บริหารสูงสุด

数据

shùjù

ข้อมูล

国内生产总值

 

guónèishēngchǎnzǒngzhí

 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP)

外汇储备

 

wàihuìchǔi

 

ทุนสำรองแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

外资

wàizī

ทุนต่างประเทศ

均衡

jūnhéng

สมดุล,ความเสมอกัน

海关

hǎiguān

ด่านศุลกากร

统计

tǒngjì

สถิติ

贸易额

màoyì’é

ปริมาณการค้า

资本货物

zīběnhuòwù

สินค้าทุน

运输设备

yùnshūshèbèi

อุปกรณ์การขนส่ง

金额

jīn’é

จำนวนเงิน

财政

cáizhèng

การคลัง

战略性

zhànluèxìng

กลยุทธ์,  ยุทธวิธี

决策

juécè

วางแผน, กำหนดแผน

资金

zījīn

เงินทุน

投资

tóuzī

การลงทุน

物美价廉

wùměijiàlián

สินค้าดีราคาถูก

潜力

qiánlì

ศักยภาพ

订货

dìnghuò

สั่งสินค้า

订货量

dìnghuòliàng

ปริมาณการสั่งสินค้า

订货单

dìnghuòdān

ใบสั่งสินค้า

报价单

bàojiàdān

ใบเสนอราคา

价格单

jiàgédān

ใบราคา

交单

jiāodān

ใบส่งมอบ

单据

dānjù

ใบเสร็จ

提单

tídān

ใบเบิกสินค้า

装运单据

zhuāngyùndānjù

ใบขนส่งสินค้า

质量证书

zhìliàngzhèngshū

ใบรับรองคุณภาพ

重量证书

zhòngliàngzhèngshū

ใบรับรองน้ำหนัก

商品检验证书

shāngpǐnjiǎnyànzhèngshū

ใบรับรองการตรวจสอบสินค้า

许可证

xǔkězhèng

ใบอนุญาต

价格

jiàgé

ราคา

价值

jiàzhí

มูลค่า

附加值

fùjiāzhí

เพิ่มมูลค่า

减价

jiǎnjià

ลดราคา

还价

huánjià

ต่อรองราคา

折扣

zhékòu

ส่วนลด

特殊价

tèshūjià

ราคาพิเศษ

成本价

chéngběnjià

ราคาต้นทุน

厂价

chǎngj

ราคาโรงงาน

单价

dānjià

ราคาต่อหน่วย

基本价

jīběnjià

ราคามาตรฐาน

净价

jìngjià

ราคาสุทธิ

离岸价

lí’ànjià

ราคา ณ ท่าเรือต้นทาง (F.O.B.)

到岸价

 

dào’ànjià

 

ราคาสินค้าส่งถึงท่าเรือปลายทาง (C.I.F.)

运费

yùnfèi

ค่าขนส่ง

运输

yùnshū

การขนส่ง

交货

jiāohuò

ส่งมอบสินค้า

佣金

yòngjīn

ค่านายหน้า

佣金率

yòngjīnlǜ

อัตราค่านายหน้า

中间人

zhōngjiānrén

คนกลาง

中间商

zhōngjiānshāng

พ่อค้าคนกลาง

广告费

guǎnggàofèi

ค่าโฆษณา

费用

fèiyòng

ค่าใช้จ่าย

搬运费

bānyùnfèi

ค่าขนย้าย

工资

gōngzī

ค่าแรง

押金

yājīn

เงินมัดจำ,  เงินประกัน

贷款

dàikuǎn

เงินกู้

现金 / 现款

xiànjīn / xiànkuǎn

เงินสด

付款方式

fùkuǎnfāngshì

วิธีการชำระเงิน

出入口银行

chūrùkǒuyínháng

ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก

账户

zhànghù

บัญชี

信用证

xìnyòngzhèng

 L/C  letter of credit

保险

bǎoxiǎn

การประกันภัย

包装

bāozhuāng

หีบห่อ

商机

shāngjī

โอกาสทางธุรกิจ

商标

shāngbiāo

เครื่องหมายการค้า

免税

miǎnshuì

ปลอดภาษี

税率

shuìlǜ

อัตราภาษี

所得税

suǒdéshuì

ภาษีเงินได้

纳税

nàshuì

ชำระภาษี,  จ่ายภาษี

征税

zhēngshuì

จัดเก็บภาษี

Comments