การใช้ 比 กับ 比较

การใช้ ตัวเดียวโดดๆ  จะเป็นการแสดงถึงการเปรียบเทียบ มีความหมายว่า  กว่า  เช่น  我比他胖。ฉันอ้วนกว่าเขา  他比我瘦。เขาผอมกว่าฉัน  弟弟比哥哥帅。น้องชายหล่อกว่าพี่ชาย

การใช้ 比较  มีความหมายว่าค่อนข้าง  เช่น  他比较胖。เขาค่อนข้างอ้วน  他的个子比较高。รูปร่างของเขาค่อนข้างสูง

Comments