ศัพท์น่ารู้ก่อนไปจีน

คำศัพท์

พินอิน

คำแปล

入境登记卡

rùjìngdēngjìkǎ

บัตรขาเข้า

出境登记卡

chūjìngdēngjìkǎ

บัตรขาออก

飞机场

fēijīchǎng

สนามบิน

机票

jīpiào

ตั๋วเครื่องบิน

确认

quèrèn

ยืนยัน

姓名

xìngmíng

ชื่อนามสกุล

性别

xìngbié

เพศ

nán

ชาย

nǚ

หญิง

护照

hùzhào

หนังสือเดินทาง

签证

qiānzhèng

วีซ่า

签名

qiānmíng

ลงชื่อ, เซ็นชื่อ

证件号码

zhèngjiànhàomǎ

หมายเลขหนังสือเดินทาง

签注号码

qiānzhùhàomǎ

หมายเลขวีซ่า

签注签发地

qiānzhùqiānfādì

สถานที่ออกวีซ่าให้

航班号

hángbānhào

หมายเลขเที่ยวบิน

国籍

guójí

สัญชาติ

出生日期

chūshēngrìqī

วันเดือนปีเกิด

入境日期

rùjìngrìqī

วันที่เดินทางเข้ามา

入境事由

rùjìngshìyóu

สาเหตุในการเดินทางเข้ามา

会议/商务

huìyì /shāngwù

ธุรกิจ

学习

xuéxí

เรียนหนังสือ

观光/休闲

guānguāng / xiūxián

พักผ่อน

返回常住地

fǎnhuíchángzhùde

กลับบ้าน

就业

jiùyè

ทำงาน

其他

qítā

อื่นๆ

出境日期

chūjìngrìqī

วันที่เดินทางออก

出境事由

chūjìngshìyóu

สาเหตุในการเดินทางออก

Comments